Dom Pomocy Społecznej w Matczynie rozpoczął działalność w styczniu 1965r.
Budynek, w którym mieścił się DPS budowany był z myślą o 60 sprawnych wychowankach i utworzeniu w nim domu dziecka, co jednak nie doszło do skutku.
Powstał DPS w którym zamieszkały dzieci z upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawnością fizyczną oraz różnymi współwystępującymi chorobami.
Jak wynika z zachowanej dokumentacji już pół roku po otwarciu placówki liczba mieszkańców była niemalże dwukrotnie większa niż pierwotnie planowano. Na dzień 1-go lipca 1965r. w domu mieszkało 110 osób. Mieszkańcy pochodzili nie tylko z województwa lubelskiego, ale i innych ościennych województw, a także bardzo odległych, takich jak ówczesne gdańskie, wrocławskie, ponieważ Dom w Matczynie był jedną z nielicznych tego typu placówek dla dzieci w Polsce.
Ze względu na dużą liczbę mieszkańców w domu panowały bardzo trudne warunki lokalowe. Przede wszystkim doskwierała ogromna ciasnota, na jednego mieszkańca przypadało 2,6 metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej.
Budynek był zupełnie nieprzystosowany do specyficznych potrzeb mieszkańców. Istniały liczne bariery architektoniczne: brak windy (budynek 3-kondygnacyjny), liczne schody również przy wejściu do budynku, wewnątrz bardzo wąskie klatki schodowe, korytarze i drzwi uniemożliwiające swobodne poruszanie się osób na wózkach, zbyt mała liczba pomieszczeń sanitarnych, wielkie, nawet 14-16 osobowe sypialnie.
Mimo poważnych trudności i ciężkich warunków lokalowych personel tego domu starał się zapewnić mieszkańcom godne warunki życia, stawiano na ich samodzielność i aktywizację.

Pierwszym dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Matczynie był śp. Marian Dziadura, który pełnił tę funkcję do 1975 r. Jego następczyni, śp. Helena Karwowska, była dyrektorem Domu od 1975 r. do końca 1989 r.
W 1990 r. funkcję dyrektora objęła Pani Maria Tarczyńska i pełniła ją do stycznia 2012 r. Staraniem dyrektor Tarczyńskiej w 1991 r. określono program niezbędnych zmian i podjęto szereg działań mających na celu poprawę warunków życia i rozwoju Mieszkańców.     W tym czasie w Matczynie dobiegał końca remont zabytkowego Dworku. Mając na względzie rozwój placówki oraz poprawę warunków życia Mieszkańców na ostatnim etapie prac remontowych dołożono wszelkich starań, aby budynek dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych, aby mogli korzystać z niego mieszkańcy. W wyremontowanym i zaadaptowanym Dworku  utworzono dział terapeutyczny pod nazwą Dzienne Centrum Aktywizacji, które 16 czerwca 1992 r., rozpoczęło swoją działalność. Na początku z terapii zajęciowej korzystało 25 najsprawniejszych osób. Liczba uczestników zajęć szybko wzrastała, ponieważ coraz więcej mieszkańców przejawiało chęć uczestniczenia
w terapii. Jeszcze tego roku terapią w DCA obejmowano ponad połowę Mieszkańców Domu. W Dworku poza zajęciami plastycznymi, hafciarskimi, muzycznymi, teatralno-literackimi, kulinarnymi prowadzone były również zabiegi rehabilitacyjne z zakresu kinezyterapii. Część pomieszczeń przeznaczono na klasy szkolne, bowiem wówczas w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie funkcjonowała grupa przedszkolna i klasa życia będące oddziałami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Głuskiej w Lublinie.
To jednak nie rozwiązało bardzo trudnych warunków mieszkaniowych,
a jedynie je trochę polepszyło. Dlatego, też wkrótce podjęto starania o pozyskanie środków na rozbudowę części mieszkalnej. Jeszcze w 1993 r. rozpoczęto prace budowlane finansowane ze środków PFRON oraz budżetu Wojewody Lubelskiego. Oddanie do użytku mieszkańców nowego budynku, które miało miejsce
w październiku 1996 r. stworzyło mieszkańcom warunki rozwoju, gdyż w części mieszkalnej został utworzony dział rehabilitacji medycznej, wyposażony
w specjalistyczny sprzęt i pomoce do rehabilitacji.
W 1997 r. w dobudowanej części Domu powstał kompleks Sal Doświadczania Świata do terapii polisensorycznej osób z głęboką niepełnosprawnością. Była to dodatkowa baza do prowadzenia szeroko rozumianej rewalidacji mieszkańców.
W związku z rozbudową Domu i pozyskaniem dodatkowych miejsc liczba mieszkańców wzrosła do 153. Wśród nowo przyjętych mieszkańców zdecydowaną większość stanowiły dzieci w wieku szkolnym. Pojawił się problem zapewnienia im dostępu do edukacji. Podjęto więc starania w kierunku utworzenia w DPS
w Matczynie szkoły. Dzięki przychylności ówczesnych władz w 1997 r. powstała przy DPS w Matczynie Szkoła Podstawowa Specjalna, w której obowiązek szkolny realizowały  wszyscy mieszkańcy w wieku szkolnym.
Kolejne lata to remont starej części budynku, konieczny do osiągnięcia obowiązujących standardów, w tym remont dachu i nadbudowa starego budynku.
W 2012 r. dyrektorem Domu została Pani Eliza Pielacha. Wtedy też oddano do użytku Mieszkańców poddasze w najstarszej części budynku. Zamieszkały tam osoby o najwyższym stopniu sprawności psychofizycznej, najbardziej samodzielne.
W latach 2013-2015 w Domu realizowany był Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej „Wyższy standard lepsza jakość życia
w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie”. W ramach działań szkoleniowych wszyscy pracownicy korzystali ze szkoleń, kursów i studiów podyplomowych. Komponent inwestycyjny umożliwił natomiast przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych i modernizacyjnych. Dzięki działaniom projektowym oferta Domu wzbogaciła się o innowacyjne formy terapii. Wzrosła jakość świadczonych usług oraz znacznie polepszyła się jakość życia Mieszkańców. Zaadaptowane na pokoje mieszkalne pomieszczenia pozwoliły na zwiększenie liczby miejsc do 175.

historia