Warunki przyjecia

Matczyn 4, 24-200 Bełżyce, woj. lubelskie (+48) 81 517 22 61

Zgodnie z ustawą o pomocy spolecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. z dnia 7 lutego 2013r poz. 182) prawo do umieszczenia w domu pomocy spolecznej przysluguje osobie wymagajacej calodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepelnosprawnosci nie mogacej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie uslug opiekunczych (art. 54, ust. 1).

Osoba zainteresowana przyjęciem do Domu Pomocy Spolecznej w Matczynie lub jej opiekun prawny powinna zgłosić się do wlasciwego ze wzgledu na miejsce zamieszkania osrodka pomocy spolecznej w celu zlozenia podanie osoby zainteresowanej lub opiekunów prawnych o umieszczenie w Domu Pomocy Spolecznej .
Po zlozeniu w/w dokumentacji osrodek pomocy spolecznej rozpoczyna procedure umieszczenia osoby w Domu Pomocy Spolecznej w Matczynie. Pracownik socjalny z osrodka pomocy spolecznej przeprowadza wywiad srodowiskowy u osoby zainteresowanej, a nastepnie, na jego podstawie, kierownik osrodka pomocy spolecznej z upowaznienia Burmistrza lub Wójta i po uzyskaniu zgody z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, wydaje decyzje kierujaca do Domu Pomocy Spolecznej w Matczynie.

Przed przyjęciem osoby do domu pracownik socjalny tego domu ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do domu.
Warunkiem przjeścia do Domu Pomocy Społecznej w Matczynie jest skompletowanie niżej wymienionych dokumentów:
 1. Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnośprawności;
 2. Decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzja ustalająca opłatę za pobyt - wydane przez organ gminy właściwy dla osoby kierowanej;
 3. Decyzja o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie;
 4. Odpis skrócony aktu urodzenia;
 5. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy dzieci w wieku szkolnym);
 6. Legitymacja lub dowód osobisty
 7. Opinia psychologa/pedagoga, dokumentacja socjalna (decyzja o nadaniu NIP, decyzja o przyznaniu renty), dokumentacja medyczna;
 8. Fotografie do dokumentów - 3 sztuki.

Przyjecie do Domu Pomocy Spolecznej w Matczynie następuje po skompletowaniu ww. dokumentów oraz uzgodnieniu z Dyrekcją Domu Pomocy Społecznej w Matczynie terminu przyjęcia osoby zainteresowanej.
Decyzje o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje ośrodek pomocy społecznej własciwy ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej (art. 59 ust. 1).

Do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej obowiązani są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niz 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tych dochodów,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi:
  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarujacej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
  • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobe w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
 3. gmina, z której osoba zostala skierowana do domu pomocy spolecznej - w wysokosci róznicy miedzy sredni kosztem utrzymania w domu pomocy spolecznej, a oplatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2.

 

Aktualny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie wynosi 4200zł /mc.

(Zarządzenie)

 

AKTUALNOŚCI

Foto:

wakacje 2016 - 6.jpg 4.jpg 11.jpg 3.jpg wakacje 2016 - 5.jpg wakacje 2016 - 3.jpg 12.jpg 1.jpg 6.jpg 10.jpg historia.JPG wakacje 2016 - 7.jpg wakacje 2016 - 9.jpg 7.jpg wakacje 2016 -1.jpg 5.jpg wakacje 2016 - 4.jpg 8.jpg wakacje 2016 - 2.jpg 2.jpg wakacje 2016 - 8.jpg 9.jpg